Y faner gymreig         Rectory Court         Y faner brydeinig


         Mae tref trawiadol ni wedi bod yn ganolfan gwyliau ers canrifoedd ac mae'n cynnig heddwch i'r rhai sy'n chwilio am loches o chwildro ein bywyd cyfoes ni.

Goscar Rock a harbwr Dinbych y Pysgod
Traeth y Gogledd a North Cliff, Dinbych y Pysgod

         Mae tri deg o Flynyddoed o brofiad gyda ni mewn gosod llety hunanddarpar ac y mae llawer iawn o'n cwsmeriaid ni yn dychwelyd blwyddyn ar ol blwyddyn.

         Gadewch i ni gynnig cartref i chi tra bod chi'n treulio gwyliau yn Sir Benfro.Am ragor o wybodaeth am Sir Benfro cliciwch yma


          Os ydych chi'n meddwl am gymryd eich gwyliau yn Dinbych y Pysgod mae'n siwr eich bod chi'n gwybod am brydferthwch y lle ac am hud a lledrith Sir Benfro. Rydyn ni'n gallu cynnig llety cyfoes a chyfforddus fydd yn agor drws i holl atyniadau y dre a'r sir. Yna gewch ddarganfod lloches o ruthr ein bywyd modern ni.

          O'r ty neu'r apartment gallech gyrraedd bob ran o'r sir er eich bod chi'n aros yn agos at ganol y dre a'r traethau a holl fanteision Dinbych y Pysgod. Mae tri deg o flynyddoed o brofiad gyda ni yn y busnes ac felly gallwn gynnig safon uchel dim yn unig yn y ty a'r apartment ond hefyd yn safon a gwasanaeth rydyn ni'n cynnig i'n cwsmeriaid. Dewch i aros gyda ni, cewch groeso Cymraeg a Chymreig!Pump seren gan Visit Wales

6, Rectory Court
St. John's Hill, Tenby, Pembrokeshire

(Dwy stafell wely, lle i 2 neu 4 a babi)

O'r blaen yn Rectory Court

Rectory Court

          Rydyn ni'n ystyried a ty hwn i fod yn ganolfan delfrydol am eich gwyliau.Rydyn ni'n cynnig Wi-Fi yn rhad ac am ddim. Mae'n dy cyswllt - hyny yw ei fod yn sefyll ar ei ben ei hun - wedi cysylltu a'r ty drws nesa gan y garej yn unig. Mae e wedi ei leoli mewnn cul de sac tawel iawn ond serch hynny dyw e ond rhyw bum munud ar droed i Draeth y Gogledd lle cewch chi olygfeydd hyfryd tu hwnt dros y porthladd, y traeth a Castle Hill. Dim ond rhyw hanner canlath nes ymlaen ac yr ydych chi yng nghanol hwyl a sbri canol y dre gydau'i tafarnau, tai bwyta orielau celf ac holl atyniadau eraill y tu fewn i furiau'r dre.

          Mantais enfawr y ty hwn ydy ei fod e'n gorwedd y tu allan i'r parth cerddwyr ac y mae hynny'n golygu eich bod chi'n gallu cyrraedd a gadael y ty unrhyw amser o'r dydd tra bo pobl sydd a llety tu fewn i'r dre yn dioddef llu o anhawsterau am fod ceir yn cael eu gwahardd o ganol y dre yn yr haf rhwng 11 yn y bore a 5 y prynhawn. Gallech ddychmygu'r problemau sy'n gwynebu pobl tu fewn i'r dre. Bydd cwsmeriaid ni yn medru defnyddio eu ceir pryd bynnag bydden nhw eisiau ac hefyd gwybod bod eu ceir yn ddiogel naill ai yn y garej neu wedi eu parcio ar y lle parcio preifat o flaen y ty tra bydden nhw'n mwynhau cyfleusterau a "cafe culture" canol y dre.. Prin iawn yw rhif y tai sy'n gallu cynnig hyn i gyd ac eto bod mor agos i'r trath a'r dre. Ar ben hynny i gyd dylwn ni son hefyd am y siop bwyd sydd ond rhyw bum munud i ffwrdd. Yn agos iawn hefyd yw'r gorsaf bysiau a'e rheilffordd. O fewn dro bach iawn mae na archfarchnad hefyd. I ddweud y gwir, ar ol cyrraedd fydd dim isiau car o gwbl, gadael e yn garej!

          Mae'r ty ei hun wedi cael ei adnewyddu'n llwyr yn 2006. Y dodrefn a phopeth arall yn newydd spon. mae'r lliwiau i gyd yn olau ac yn ysgafn. Mae'r cyntedd yn arwain mewn i'r lolfa clud gyda TV lliw, DVD, radio a pheiriant caset.Mae na settee lledr a dwy gadair lledr. O'r lolfa gallech fynd i'r iard cefn, lle hollol ddiogel i blant chwarae lle mae na fwrdd a phedair gadair a BBQ. Yn y gegin/stafell bwyta mae na unedau golau modern hyfryd, peiriant golchi llestri, microwave ac oergell . Lan steiriau mae na un stafell wely ddwbl ac un gyda dau wely sengl. Yno hefyd mae'r stafell molchi gyda toiled, baddon a chawod trydan a baswn molchi. Mae'r garej 17' x 8' (lled y drws ydy 7'). Yn y garej mae na rywgell hefyd. O flaen y ty mae digon o le i un car i barcio.Ystafell wely yn Rectory Court
 
Y Gegin
Ystafell wely   Y gegin yn Rectory Court
 
Cornel y lolfa
 
O'r blaen yn Rectory Court
Cornel y lolfa   Golygfa arall o flaen Rectory Court
 
Y lolfa a'r cyntedd
 
Golygfa o'r gegin
Y lolfa a'r cyntedd   Golygfa o'r gegin
 
Stafell molchi, Rectory Court
 
Croeso hefyd yn hwyr yn y nos, Rectory Court
Stafell molchi   Croeso hefyd yn hwyr yn y nos

Yn fyr:

 • Wi-Fi am ddim
 • Pum munud ar droed i'r traeth
 • Chwech munud i ganol y dre
 • Modern, tawel a phreifat
 • Yn agos at yr atyniadau i gyd
 • Gwres canolog (yn y pris)
 • Ct a chadair babi ar gael (Eto yn y pris)
 • Oergell
 • Microwave
 • Peiriant golchi lletri
 • Peiriant golchi dillad
 • Rhywgell
 • Sychwr gwallt
 • TV sgrin llydan
 • DVD
 • CD
 • Radio
 • BBQ
 • Garej
 • Parcio preifat oddi ar y ffordd
 • Dillad gwlei yn y pris
 • Gwlau wedi eu gwneud lan i chi
 • Pump seren
 • Mae'n ddrwg da ni ond dim anifeiliaid
 • Dim ysmygu

Pump seren gan Visit Wales

Mae 6 Rectory Court wedi derbyn pump seren (ardderchog) gan Visit Wales
"Pump seren", wedi ei disgrifio fel "ardderchog" gan Visit wales


BwcioOdi e ar gaelCysylltwch a niTudalen CartrefPedwar seren gan Visit Wales

Maes-y-Coed Apartment
10 Lady Park, Tenby, Pembrokeshire SA70 8JH

(Un stafell wely, lle i 2 a babi)

Cornel o'r lolfa, Maes-y Coed

Cornel o'r lolfa, Maes-y-Coed

          Mae'r apartment ardderchog hwn wedi cael ei adailadu yn bwrpasol, hynny yw dyw e ddim yn addasiad o hen adeilad.Rydyn ni'n falch o allu cynnig Wi-Fi am ddim. Mae'r dodrefn i gyd o safon uchel iawn a'r lliwiau yn olau modern. Rdyn ni'n siwr y byddech chi'n teimlo'n gartrefol iawn yma. Mae'r sefyllfa yn breifat iawn er ei fod e wedi ei leoli ar ymyl stad preifat tua ugain munud ar droed o ganol y dre.O flaen yr apartment mae na lawnt a nifer o goed ac i gyd fyddwch chi'n gallu gweld fydd golygfeydd hollol wyrdd sydd hefyd yn lle sicr i blant chwarae lle y byddech chi'n gallu cadw llygad arnyn nhw. Un mantais enfawr i'r lle ydy'r cyfle i barcio'n sicr a phreifat wrth ochr yr apartment. Mae pobl sy a llety yng nghanol y dre yn dioddef o'r gwaharddiad ar geir o 11 y bore hyd at 5 yn y prynhawn trwy misoedd yr haf.Byddwch chi'n gallu defnyddio eich car unrhyw amser y fynwch chi i ymweld a'r castelloed, yr arfordir a phentrefi Sir Benfro.

          Rydych chi'n cyrraedd yr apartment lawr set o grisau gardd rhwydd iawn. O flaen y ty mae na batio hyfryd iawn lle gallech chi ddefnyddior BBQ mewn tywydd hyfryd. Yno mae na fwrdd gardd gyda phedwar o gadeiriau gardd. Yn yr apartment ei hun mae'r lolfa mawr sy'n cynnwys set teledu lliw, settee cyfforddus sy'n agor allan i greu gwely dwbwl cyfforddus. Mae'r gegin yn cynnwys unedau derw hardd iawn, oergell a rhywgell. O'r lolfa mae'r olygfa yn hyfryd iawn yn edrych allan ar a lawnt a'r coed. Yn yr ystafell molchi fe ffindiwch gawod trydan, toiled a baswn molchi.Rydyn n'n siwr y byddech chi'n mwynhau yr apartment hwn ac y byddech chi'n falch iawn gyda'r ansawdd.Golygfa o'r patio, Maes y Coed
 
Llecyn hyfryd, Maes y Coed
Golygfa o'r patio   Llecyn hyfryd
 
Y gegin yn Maes y Coed
 
Ystafell wely
Y gegin   Ystafell wely
 
Hyfred yn y gaeaf hefyd
 
Cornel o'r lolfa
Hyfred yn y gaeaf hefyd   Golygfa arall o'r lolfa
 
Cegin, Maes y coed
 
Y Lawnt yn Maes y Coed
Cegin   Y Lawnt yn Maes y Coed
 
Golygfa o flaen yr apartment
 
Y patio a'r drws ffrynt
Golygfa o flaen yr apartment   Y patio a'r drws ffrynt

Yn Fyr:

 • Dydyn ni ddim yn codi am Wi-Fi
 • Lleoliad preifat iawn
 • Ugain munud ar droed i ganol y dre a'r traeth
 • Cyfoes
 • Wi-Fi yn rhad ac am ddim
 • Gwres trydan (yn y pris)
 • Parcio sicr a phreifat o flaen y ty
 • Cot a chadair baban (yn y pris)
 • Oergell/rhewgell
 • Microwave
 • Sychwr gwallt
 • T.V. lliw
 • DVD
 • CD
 • Caset
 • Radio
 • BBQ
 • Dillad gwely (yn y pris)
 • Tyweli(dim i't traeth) am ddim
 • Gwlau wedi eu gneud lan yn barod i chi
 • 4 Seren
 • Canolfan ardderchog i'ch gwyliau
 • Dim ysmygu
 • Dim anifeiliaid

Plan o'r apartment (dim i scel)

Pedwar seren gan Visit Wales

Mae 4 seren (ardderchog) gan Maes y Coed
"pedwar seren", wedi ei disgrifio fel "ardderchog" gan Visit wales


BwcioOdi e ar gaelCysylltwch a niTudalen Cartref